Update cookies preferences

Υπηρεσίες εναρμόνισης με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων GDPR:

Η infoLib παρέχει εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες εναρμόνισης των πληροφοριακών σας συστημάτων με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Αξιοποιώντας την ευρεία εμπειρία μας σε ζητήματα ασφάλειας δικτύων και συνδυάζοντας τις κατάλληλες τεχνολογίες, προσφέρουμε υπηρεσίες GAP Analysis, Vunerability assesment και Penetration tests. Επιπρόσθετα αναλαμβάνουμε τις εργασίες αναβάθμισης, παραμετροποίησης και ελέγχου της ασφάλειας των τεχνολογικών σας υποδομών, με γνώμονα την εταιρική σας διασφάλιση για απρόσκοπτη λειτουργία και την προστασία των εταιρικών σας δεδομένων από κίνδυνους απώλειας ή «μόλυνσης».   

Φάκελος Ετοιμότητας

Ανάλυση κενού GDPR - GAP ANALYSIS

Η υπηρεσία Ανάλυσης Κενών (Gap Analysis) βοηθάει να προσδιοριστεί το σημερινό επίπεδο συμμόρφωσής της εταιρείας με το GDPR. Με αυτόν τρόπο προσδιορίζονται ποια είναι τα σημεία  αυτά που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν έτσι ώστε η εταιρεία ή οργανισμός σας να είναι σε συμμόρφωση με το νόμο ΓΚΠΔ.

Σε περίπτωση που η εταιρεία σας βρίσκεστε στα πρώτα στάδια της προετοιμασίας για το GDPR, μια τέτοια ανάλυση (Gap Analysis) θα αποτελέσει ένα πολύ καλό τρόπο έτσι ώστε καταρχήν να κατανοήσετε τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται ο κανονισμός στον οργανισμό σας αλλά και για να πραγματοποιηθεί ο απαραίτητος έλεγχος για τις κρίσιμες, υψηλού κινδύνου ή αδύναμες περιοχές των διαδικασιών συστημάτων και δεδομένων σας.

Χαρτογράφηση ροής δεδομένων

Οι οργανισμοί & εταιρείες, μεταξύ των σημερινών προκλήσεων θα πρέπει να έχουν προσδιορίσει το πού και πώς τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται / δημιουργούνται, αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται, μεταφέρονται και απορρίπτονται.Οι οργανισμοί & εταιρείες, μεταξύ των σημερινών προκλήσεων θα πρέπει να έχουν προσδιορίσει το πού και πώς τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται / δημιουργούνται, αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται, μεταφέρονται και απορρίπτονται.Μία χαρτογράφηση δεδομένων θα δημιουργήσει μια επισκόπηση της ροής των δεδομένων, χρησιμοποιώντας ένα γραφικό μοτίβο έτσι ώστε οι υπεύθυνοι  της επιχείρησής σας που εμπλέκονται στην συμμόρφωση της εταιρείας στο GDPR, όπως και το τμήμα ΙΤ, θα μπορούν να μιλούν την ίδια γλώσσα και να αποκτήσουν κοινή αντίληψη.Οι φάσεις του κύκλου ζωής των δεδομένων (συλλογή / δημιουργία, αποθήκευση, χρήση, κοινή χρήση / μεταφορά, διάθεση) αποτελούν την δομή για τη χαρτογράφηση και το «υποκείμενο δεδομένων», «νομική οντότητα» Τρίτα μέρη «(συμπεριλαμβανομένων νομικών οντοτήτων εντός της επιχείρησής σας

Συμμόρφωση

Αξιολόγηση και Πλάνο Συμμόρφωσης

Μετά την ολοκλήρωση της χαρτογράφησης των δεδομένων και της ανάλυσης κενών, προχωρούμε στην πρώτη αξιολόγηση με βάση  τα κενά ή τις ελλείψεις που ενδεχομένως προκύπτουν.

Η σχεδίαση του πλάνου &  αντιμετώπισης  των κινδύνων ως το επόμενο βήμα, αποτελεί την βάση για την επίτευξη της συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένου ενός πεδίου εφαρμογής υψηλού επιπέδου.

Ο στόχος εδώ είναι να δημιουργηθεί ένα σχέδιο τέτοιο ικανό να διαμορφώσει τις αλλαγές που χρειάζονται να πραγματοποιηθούν, έτσι ώστε  να αναπτυχθούν οι απαιτούμενες πολιτικές και διαδικασίες για τη Διακυβέρνηση των Δεδομένων.

Πολιτικές και Διαδικασίες Συμμόρφωσης με το GDPR

Λίγες ημέρες πριν την επιβολή του γενικού κανονισμού για την προστασία των δεδομένων της ΕΕ (GDPR) και οι ελληνικές εταιρείες ή οργανισμοί  που επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα των κατοίκων της ΕΕ προσπαθούν να εξασφαλίσουν ότι συμμορφώνονται με το GDPR.Ποιες είναι όμως οι ευθύνες σας για λογοδοσία στην Αρχή Προστασίας ;Πώς μπορεί μία επιχείρηση να αποδείξει ότι βρίσκετε σε διαδικασία συμμόρφωσης με το GDPR; Πλέον μπορείτε να αποδείξετε την υπευθυνότητα, με την οποία  ο οργανισμός ή η εταιρεία σας θα παρέχει, μέσα από τις εξειδικευμένες υπηρεσίες της infoLib  όπως: Διατήρηση ενημερωμένης τεκμηρίωσης των δραστηριοτήτων επεξεργασίας. Διορισμός  ενός υπευθύνου προστασίας δεδομένων (DPO), εφόσον χρειάζεται.Εφαρμογή μέτρων για την τήρηση των αρχών της προστασίας δεδομένων από το σχεδιασμό. Εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων (πολιτικών και διαδικασιών) για τη διασφάλιση και την απόδειξη της συμμόρφωσηςΔιεξαγωγή αξιολόγησης επιπτώσεων για την προστασία των δεδομένων (DPIA), όπου ενδείκνυται. Απόδειξη  ευθύνης &  τεκμηρίωση της, ως αναπόσπαστο μέρος του έργου συμμόρφωσης με το πρότυπο GDPR. Κατάρτιση πολιτικών και διαδικασιών για την απόδειξη της συμμόρφωσης με το GDPR

Εκπαίδευση

Σεμινάρια Ευαισθητοποίησης / DPO

Η ευαισθητοποίηση σχετικά με την κυβερνοασφάλεια των χρηστών, έχει ως στόχο να παρέχει μια εισαγωγή στα ζητήματα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και στον τρόπο με τον οποίο επηρεάζουν τις επιχειρήσεις. Αυτό το μάθημα θα ξεκινήσει με την εκμετάλλευση του περιβάλλοντος εργασίας των επιχειρήσεων και την παροχή μιας ευρείας έρευνας σχετικά με τις μεθόδους που χρησιμοποιούν οι εισβολείς για να αποκτήσουν πρόσβαση σε συστήματα πληροφοριών-στόχων για να επιτύχουν τους στόχους τους. Το σεμινάριο αυτό παρέχετε στον δικό σας χώρο, στα γραφεία μας ή μέσω ειδικής πλατφόρμας εξ'αποστάσεως. Παράλληλα με το σεμινάριο ευαισθητοποίησης η infoLib παρέχει ειδικό σεμινάριο για τον DPO.

 

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Αξιοποιήστε την ομάδα της infolib τώρα

Διεύθυνση γραφείων:

Λεωφόρος Ιασωνίδου 7, Ελληνικό, T.K.167 77, Ελλάδα

Τηλέφωνικό Κέντρο: 210 67 54 610
Φάξ: 210 67 55 390

E-mail:
Γενικές πληροφορίες: [email protected] 
Τμήμα Προσωπικού: [email protected]
Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η: 5768501000